Bölümün Tanıtımı

Türk kültürünün önemli bir bölümünü geleneksel sanatlarımız oluşturmaktadır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, kültürel değerleri araştıran ve koruyan, çağdaş anlamda ileri götürmeyi hedefleyen ve özgün yaklaşımlarla yeni tasarımlar yapabilen, geçmişi günümüze kendi yorumlarıyla taşıyabilen yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda bölümümüzdeki eğitim ve öğretim ile geleneksel sanatlardan yola çıkarak bugüne ve geleceğe yönelik gereksinimlere cevap verebilecek tasarımların ve uygulamaların yaptırılması hedeflenmektedir. Bireysel yaratıcılık ön planda tutularak özellikle taklitçilikten uzak tasarımlar yapılması sağlanacaktır. Genç sanatçılar, geleneksel sanat kültürüne hakim, zengin tarihî mirasın farkında, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilecek bilgiye sahip, özgün eserleriyle toplumun sanat ve estetik anlayışına katkıda bulunacak kişiler olacaktır. Öğrencilerimiz, ayrıca bilgi ve becerilerini bölümümüz atölyelerinde, eğitim ve uygulamayı bir arada götürerek alacaklar, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek sergi, seminer, konferans, sempozyum, gezi ve benzeri etkinliklerle bu bilgi ve becerilerini pekiştireceklerdir. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı mezun öğrenciler, kütüphaneler, müzeler, desen atölyeleri, sanayiye yönelik tasarım atölyeleri, restorasyon çalışmalarında istihdam edilebilecektir. Bölümümüz, Yüksek Öğretim Kurulu’nun, ana sanat dalı öğretim elemanı kriterini yerine getirmiş olup, program çalışmalarını tamamlayarak, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 10 öğrenci alarak öğretim faaliyetine başlamıştır.

MİSYON
Geleneksel Türk Sanatları alanında lisans eğitimi ve öğretimi vermek. Geleneksel sanatların özgün yapısını koruyarak, günümüz bilimsel, sanatsal ve teknolojik gelişimleri benimsemiş, bilimsel ve estetik vasıflarla donatılmış, geçmişi ve bu günü kaynaştırabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde sanatsal değeri yüksek, kültürel değerlerini yansıtan eserler yaratabilen, çok yönlü, araştırmacı, yetenekli, istikrarlı, özgün, bilinçli, nitelikli, yaratıcı ve Türk Sanatını korumak, yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarılmasında görev alacak özgüveni yüksek sanatçılar/araştırmacılar yetiştirmektir.

VİZYON
Evrensel değerlerle, geleneksel değerleri bütünleştirerek, sanat eğitimiyle birlikte, bilgi birikimi, teknik bilgi ve donanımını kendi yeteneğiyle bütünleştirerek, araştıran sorgulayan ve geleneksel sanat ve tasarım alanlarına özgün ve estetik yaklaşımlarla katkı sağlayan, kendi alanında yetkin bireyler yetiştirmek temel vizyonumuzdur.

DEĞERLER
İnsani değerlere duyarlı ve farklılıklara saygılı olmak,
Sevgi, saygı, hoşgörü sahibi olmak,
Yaratıcılık, estetik duyarlılık, yenilikçilik, üretkenlik, etik değerlere sahip olmak,
Disiplinler arası yaklaşım;
Adalet
Akademik ve sanatsal özgürlük;
Katılımcılık
Takım bilinci
Toplumsal Sorumluluk
Çevre bilinci, farkındalık

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top