Bölümün Tanıtımı

Müzikoloji (Müzik Bilimi), müziği -sadece bir uygulama alanı olarak algılamanın ötesine geçerek- bilimsel yöntemle ele alan ve bu yönde bilgi üretimini sağlayan bir bilim dalıdır. Müzikolojik çalışmalarda; kültürel açıdan ayrım yapmaksızın, müziğin/müzik eserlerinin kendisinin veya tarihsel, sosyo-kültürel, akustik, fizyo-akustik vb. bağlamlardaki müziksel olguların irdelenmesi beklenmektedir. Bilimsel bir disiplin olarak yapılanması 19. yüzyıla uzanan Müzikoloji; tarihsel gelişim çizgisi içerisinde Tarihsel Müzikoloji, Etnomüzikoloji (Karşılaştırmalı Müzikoloji) ve Sistematik Müzikoloji olmak üzere üç ana alt disiplinden gelişim göstermiştir. Müzikolojik çalışmalarda, müziğin performans süreçlerinin ve bunların belirleyicilerinin; tarihsel dönemler içerisinde ve farklı kültürlerdeki görünümlerinin; türsel yönelimlerinin; müzik üretme-pazarlama/dağıtma-tüketme süreçlerinin; birey ve toplumla ilişkileri bağlamında müziğin işlev ve rollerinin; kurumsallaşma yapısının; araçsal ilişkilerinin vb. irdelenmesi ve bu yolla bilgi üretilmesi amaçlanmaktadır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Müzik Bilimleri Bölümü, Yükseköğretim Genel Kurulunun 13.03.2008 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca alınan kararla açılmıştır. Kuruluşundan dokuz yıl sonra, 2017 yılında bölümün ilk öğretim elemanının alınmasıyla bölüm aktif hale gelmiştir. Bölümün kurucu bölüm başkanı Prof. Dr. Nesrin KALYONCU olup, 2017 yılında bölümün yapılanması için aktif çalışmalar başlamıştır. Bölümümüzde önümüzdeki yıllarda öğrenci alınması planlanan lisans programı bünyesinde; müziği ve müziksel olguları incelemede bilimsel yöntemi/yöntemleri odağa yerleştiren, ülkemizin müzik bilimsel bilgi birikimine katkı sağlayabilecek müzik bilimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizde Müzikoloji Bölümü mezunları, arşiv ve müzelerde, Kültür Bakanlığı’na veya üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde, sanat/müzik organizasyonlarında, yayıncılık sektöründe, lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerde, kayıt firmalarında, kütüphanelerde istihdam edilebilirler. Müzikoloji mezunları, serbest araştırmacı ve yazar olarak da çalışabilirler. Ayrıca; istedikleri takdirde, Pedagojik Formasyon programlarını da bitirerek müzik öğretmeni olarak çalışma hakkı da elde edebilmektedirler.

Müzik Bilimleri Bölümü’nün, AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 2019-2023 Stratejik Planı dönemine ait misyon, vizyon ve temel aldığı değerler aşağıda sunulmaktadır.

 

Misyon

Müzik Bilimleri Bölümünün insan gücü ve materyal bakımından alt yapı hazırlıklarını tamamlayarak öğretime başlamak; lisans ve gittikçe lisansüstü düzeyde nitelikli eğitim vererek, ülkemizin Müzikoloji alanında ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücüne ve müzik bilimsel araştırmalar yoluyla da alanın bilgi birikimine katkı sağlamak

 

Vizyon

Müzikoloji alanının birikimini gelecek kuşağa taşırken diğer yandan da Müzikolojide çağın düşünsel ve metodik tartışmalarına katkı sunmak ve ülkemizin nitelikli Müzikoloji bölümleri arasında yerini almak

 

Değerler

-Müzik kültürlerinin eşit değerliliği prensibini benimsemek

-Yerel, ulusal ve uluslararası platformda varlık gösteren müzik türleri ve pratikleri arasında ayrım yapmamak

-Müziksel olgular karşısında açıklık ve tolerans

-Müzikolojik çalışmalarda bilimsel yöntem ve etik ilkelere bağlılık

-Deneysel müzikolojik çalışmalarda katılımcı ve deneklerin temel haklarına saygı

-Müzikolojik araştırmalarda akademik özgürlük, sorumluluk ve şeffaflık

-Öğrenci merkezli ve çağcıl eğitim-öğretim

-Kurumsal aidiyet, paylaşım ve katılım odaklı işbirliği

 

Kaynak : Müzik Bilimleri Bölümü (27.10.2017)

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top