Bölüm Tanıtımı

Fakültemiz bünyesindeki Temel Sanat Eğitimi Bölümü ile bu bölüme bağlı Temel Sanat Eğitimi Anabilim Dalı, Yükseköğretim Genel Kurulunun 24/04/2019 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 7/d-2 maddesi uyarınca alınan kararla açılmıştır.

AMAÇ

Temel Sanat Eğitimi Bölümü, Güzel Sanatlar Fakülteleri bünyesinde yer alan ana bölümlerden biridir. Gerek Ülkemizde gerekse yurt dışındaki pek çok köklü Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Temel Eğitim Bölümü ya da Temel Sanat Eğitimi Bölümü adıyla bölümler bulunmaktadır. Ancak Fakültemizin kuruluş aşamasında bu bölümün kurulması o günkü şartlar içinde gözden kaçırılmış olmalıdır. Hal böyle iken fakültemizde bulunan ancak öğrencisi bulunmayan diğer bölümlere de öğrenci alınması ile birlikte Temel Sanat Eğitimi verecek daha fazla öğretim üyesine ihtiyaç duyulmakta ve bu öğretim elemanların, norm kadro uygulaması da dikkate alınarak, tıpkı diğer birçok üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültelerinde olduğu gibi ayrı bir bölüm çatısı altında toplanması zorunlu hale gelmektedir.

MİSYON

Temel Sanat Eğitimi Bölümü, Güzel Sanatlar Fakülteleri bünyesinde yer alan; Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarım/Görsel İletişim Tasarımı, Müzik, Seramik, Heykel ve Resim gibi, tüm bölümlere Temel Sanat ve Tasarlama İlkeleri dersleri ile tüm kuramsal ders yüklerini üstlenen ancak öğrencisi olmayan bir “servis bölümü” olarak planlanmaktadır.

Temel Sanat Eğitimi Bölümü’nün kurulmasıyla birlikte fakülte öğrencilerinin temel sanat öğelerini kavraması ve bilgilerin uygulamalı olarak deneyimlenmesi, öğrencinin sanat ve tasarım alanlarına, bugünün ve geçmişin sanatına dair genel bir vizyon ve bakış açısı geliştirmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu bölüm eliyle fakülte geneline verilecek teorik dersler ile öğrencinin gereksinimi olan genel sanat formasyonu ve altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Temel Sanat Eğitimi Bölümü, fakültenin diğer bölümlerine yönelik; Desen, Temel Tasarım ve Temel Fotoğraf gibi sanatsal; Sanat Tarihi, Kültür Tarihi, Türk Sanatı, Batı Sanatı, Çağdaş Sanat, Estetik ve Sanat Felsefesi, Müzeler ve Kültürel Miras, Mitoloji, İkonoloji ve  İkonografi, Osmanlıca, İkonografi/Sanat Yapıtı Çözümlemeleri Bilgisayar Destekli Tasarım ve Temel Bilgi Teknolojileri Dersi, Çağdaş Sanat Yorumu, Sanat Eserleri Çözümlemeleri gibi kuramsal/teorik derslerle eğitim ve öğretim yapmayı amaçlamaktadır. Bu eğitimle, Temel Sanat Eğitimi Bölümüne kazandırılacak, alanında uzman Sanat Tarihçileri, Heykeltıraşlar, Ressamlar, Tarihçiler, Edebiyatçılar, Bilgisayar Programcısı v.b akademisyenler tarafından verilmek suretiyle fakülte öğrencilerinin söz konusu alanlarda daha nitelikli, daha kaliteli ve daha verimli bir eğitim almaları sağlanacaktır.

VİZYON

Günümüz sanat anlayışının genel eğilimi, sanatsal disiplinlerin sınırlarını zorlayarak birbirine yaklaşmaları ve birbirleriyle etkileşime geçmeleri yönündedir. Bu doğrultuda ortaya konulan disiplinlerarasılık, sanat ve tasarım alanlarında farklı malzemelerin bir arada kullanımıyla birlikte uygulama ve içerik bağlamında yeni üretim olanakları sunmaktadır. Temel Sanat Eğitimi Bölümü, bu disiplinlerarası yapıya dayanarak sanat ve tasarımın temel öğelerini algılamayı; bu öğeleri öğrencilerine uygulatmayı ve teorik dersler yoluyla çağdaş ve geleneksel sanat eğitimi için gerekli olan teorik bilgiyi öğrenciye aktarma vizyonuna sahip olacaktır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top